רועי ליס

תקנון

תקנון ותנאי שימוש כמו גם שאר המופיע בחלק זה מהווה חלק מהתחייבות הצדדים האחד כלפי השני במסרת האתר ויש לקרוא היטב את הוראות שלהלן.
האתר הוקם על ידי רועי ליס וכל המצוי בו והשימושים בו נועדו לשמש את האתר והם חלק מתקנון זה. תנאי השימוש של התקנון חלים על השימוש באתר ו/או חלקים הקיימים בו, הכל כמתואר וכמפורט להלן. השימוש באתר בין אם על דרך של גלישה רגילה ובין אם על ידי גלישה באמצעי סלולרי או אמצעי דומה, לרבות התכנים הכלולים באתר ובשירותים הניתנים או פועלים בהם, מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה, והם ייחשבו כמחייבים, בין אם הגישה לאתר נעשית מישראל ובין אם מחוצה לה.
כל ביצוע התקשרות הקשורה באתר, לרבות צפייה בתכנים וכן ביצוע עסקאות מוגבלת לא/נשים בגירים מעל לגיל 18.
□ בקריאה של תקנון זה הנך מצהיר/ה כי הנך בן/ בת 18 שנים ומעלה.
יצירת קשר עם האתר תעשה באמצעות פניה לדוא"ל האלקטרוני שכתובתו הינה: [email protected]. באחריות שולח ההודעה לוודא קבלתה. או בטלפון שמספרו: 054-9107047.
בתקנון זה ובתנאים הנלווים אליו, משמעות המושגים "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, טבלת נתונים, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
התכנים המופיעים באתר, לרבות סרטונים הניתנים לצפייה בו, עוסקים בנושאים מקצועיים מתחום הפסיכולוגיה והתפתחות הילד וכן תחומים משיקים. הנושאים המופיעים בהרצאות ובאתר עשויים לשלב המלצות יישומיות פרקטיות, אולם יש לראות בכך כדי ייעוץ כללי ודוגמאות לכלים טיפוליים, ובכל מקרה אין לראות בתכנים או באתר כדי ייעוץ מקצועי פרטני, אלא לכל היותר הצגה אקדמית או עיונית ציבורית כללית.
למען הסר ספק, מובהר ומוסכם על הצדדים כי האמור באתר אינו יכול ואינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ מקצועי היכן שהדבר נדרש, ומומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום. אין לראות באתר כדי המלצה על שיטת טיפול זו או אחרת, המלצה על מטפלים או רופאים, וכל אזכור שלהם נועד למטרות הנזכרות לעיל ולא למעלה מכך. המלצות כלליות על שיטות טיפול מקובלות או נוהגות בתחום, מהוות עמדה מקצועית כללית של האתר ומפעיליו, אולם המדובר בעצות כלליות בנוגע לשיטות הטיפול וכך יש להתייחס אליהן, ואין הדבר יכול להוות תחליף לייעוץ פרטני היכן שנדרש.
יובהר למען הסר ספק, כי הסרטים, הקורסים והמועבר במסגרת האתר הינו השירות היחיד שניתן בכל הנוגע לכל התקשרות באתר, ואין לראות בכל ביצועה של רכישה של קורס, שיעור או צפיה בסרטון ככזו המחייבת את מפעילי האתר או מעבירי התכנים בו, כדי לתת ייעוץ נוסף, לרבות לא הבהרות, הסברים נוספים או כל סוגיה תכנית או מקצועית שעשויה להעלות מהמידע המועבר בקורסים או בשיעורים.
באחריות המשתמש לוודא מראש כי המחשב ו/או הכלי באמצעותו מתבצעת או עתידה להתבצע הגישה לאתר מאפשרים גלישה כאמור, לרבות הצגת הסרטונים המופיעים באתר. האתר ומפעיליו אינם מתחייבים כי הגישה לאתר ו/או לתכנים יתאפשרו ממכשירים אחרים ו/או גרסאות תוכנה ו/או דפדפנים שאינם מעודכנים ו/או אינם נתמכים, בשלב עליית האפליקציה לאוויר ו/או בעקבות הוצאות גרסאות העדכון העתידיות שלה. לאתר ומפעיליו עומדת הזכות, לפי שיקול דעתם ו/או התפתחות טכנולוגית, להפסיק תמיכה בגרסאות קיימות ו/או קודמות של מערכות הפעלה.
ככל שהגלישה באתר והצפייה בסרטונים נעשית ממדינה שאינה מדינת ישראל, באחריות המשתמש לבדוק שאין מניעה או הגבלה מצד שרתים וספקי שירות תשתיות האינטרנט לגישה לאתר ולתכניו.
השימוש באתר ובתכנים הינו למטרות פרטיות, אישיות, לא פומביות ולא מסחריות. אין להעתיק, באופן מלא או חלקי, כל פריט או תוכן, במלואו או בחלקו, כפי שמופיע באתר, גם לא בהעתקה ארעית למחשב או למכשיר אחר. אין לאפשר לצד שלישי אחר לעשו שימוש בכל דרך שהיא בתכנים, לרבות סרטונים והאמור והנאמר או מוצג בהם, בין אם באמצעי אלקטרוני, דפוס, קולי או אורקולי, מכני או אחר, בין אם המטרה הינה מסחרית ובין אם אחרת. העושה שימוש באתר נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או שימוש בתכנים כפי שייעשו על ידו, וככל שאלה מפרים זכויות של האתר ו/או צד שלישי שהוא, יישא באחריות מלאה מוחלטת ובלעדית לכל נזק שייגרם בעקבות שימושים אלה, לרבות שיפוי של האתר ומפעיליו בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוצג בעניין.
אין להציג תכנים מהאתר ברשתות חברתיות, לרבות לא צילומי מסך או גזירה ו/או עריכה של התכנים המופיעים באתר. ניתן להניח קישור של האתר במסגרת רשתות חברתיות, וזאת תוך מתן קרדיט מלא והפניה לכתובת ה- URL המלאה של האתר.
חל איסור חמור לבצע כל שימוש בניגוד לדין באתר, בתכניו ו/או בגורמים הקשורים ומפעילים אותו, לרבות לא הפרות של חוק איסור לשון הרע, התשכה"-1965, חוק הפרת הפרטיות, התשמ"א-1980, חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, או כל הוראת דין אחרת, לרבות חוק העונשין התשל"ז-1977 וכן קישור בין האתר ובין תכנים אסורים אחרים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, תכנים העוסקים בהפרות דין, או שפרסומן מנוגד לדין או כאלה המעודדים או משדלים לביצוען של פעולות המנוגדות לחוק.
הדין החל על האתר, התכנים המופיעים בו וכל סוגיה משפטית העולה מהשימוש באתר הינו הדין החל בישראל בנקודת הזמן הרלוונטית, אולם אין בכך כדי לגרוע מהגנות הקיימות על פי הדין הבינלאומי ו/או דינים נוספים אשר יחולו בנוסף לדין הישראלי. בכל מקרה, כל מקרה של מחלוקת משפטית הנוגעת לאתר במסגרת היחסים בין האתר ובין משתמשים ו/או כל גורם אחר, תידון על פי דיני מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התכנים המופיעים באתר הינם של האתר ו/או ברישיונות מצדדים שלישיים או שנעשים בהתאם להוראות הדין. חל איסור מוחלט להעתיק, להשכיר, לבצע באופן פומבי, לשדר, לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק (לרבות העתקה ארעית), להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתכנים המופיעים באתר, לייצג יצירות נגזרות מהתכנים המופיעים באתר, לאפשר העמדה לרשות הציבור על דרך של סטרימינג בכל אמצעי, קיים או עתידי, או לפגוע במרכיבי בטיחות המגנים על התכנים המופיעים באתר, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר או מפעיליו לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים. היה וניתנה הסכמה כאמור על ידי האתר או נציגיו, יש לוודא הצגת המקור המלא של התכנים לגביהם ניתן אישור וכן סימונם בסימן זכויות היוצרים והמקור לתכנים האמורים.
ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בשליטת האתר ומפעיליו, לא יישא האתר באחריות לתקינותם של קישורים אלה ולתכנים המופיעים בהם, אשר עשויים להשתנות ללא כל שליטה או ידיעה של האתר או מנהליו.
כל שימוש שנעשה באתר הינו פרטי ואישי ואין להעניק הרשאות או רישיון משנה, לשכפל, להשכיר, להשאיל , לחכור, להציג, להפיץ או לעשות שימוש בתכני האתר לצד שלישי אחר ללא הרשאה מפורטת מטעם מפעילי האתר.
באמצעות האתר ייפתח לכל משתמש כרטיס אישי במסגרתו יוכל לרכוש אפשרויות לצפייה בסרטונים השונים. עם פתיחת הכרטיס האישי, יהיה ניתן לראות אילו סרטונים או שיעורים נרכשו לצפייה. כרטיס אישי יהיה פתוח וזמין בתוך פרק זמן של כשעה מרגע הרישום.
חלון הצפייה ביחס לסרטון שנרכש יהיה לתקופה של 30 ימים עבור סדנאות למטפלים, ו6 חודשים עבור קורסים להורים מרגע ביצוע הרכישה.
יחד עם הרישום יהיה עלייך לבחור שם משתמש וסיסמא. יש לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירן לגורם שלישי כלשהו, כדי למנוע שימוש בהם לרעה או תוך הפרת הסכם זה. מומלץ להחליף את הסיסמא מעת לעת, ובכל מקרה כל פרק זמן של כ- 6 חודשים.
התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי בלבד או כל אמצעי אלקטרוני אחר כפי שמצויין במסגרת האתר. כנגד כל רכישה תועבר באמצעות הדוא"ל חשבונית מס וקבלה מטעם רועי ליס או כל גוף אחר אשר יפעיל את האתר או את הקורסים מטעמו.
לא ניתן לבטל רכישה של שיעור או קורס שלא במסגרת הוראות הדין, או במידה והוחל בצפייה בשיעור בפועל, גם אם בחלק מהשיעור.
מדיניות אספקת השירות: מרגע אישור התשלום על ידי הגורמים האחראים על סליקת והעברת התשלום לידי האתר, תתאפשר הצפייה בשיעורים.
הצפייה בשיעורים הינה ללא הגבלה לאחר הרכישה, בהתאם לאמור בסעיף 17 לעיל, אולם האתר מתחייב כי זמינותם של השיעורים וההרצאות שבתשלום יהיו זמינים לפרק זמן של שישה חודשים ממועד הרכישה. לאחר תקופה זו עשויים שיעורים להיות מוסרים מהאתר או לעבור שינויים והתאמות. לא תימסר הודעה על כך לרוכש. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 17, כי חלון הצפיה לאחר הרכישה מוגבל לפרק זמן של 6 חודשים.
האתר לא אחראי על מקרים הכרוכים בכוח עליון ו/או תקלות אשר אינם בשליטתו באשר לאפשרויות הצפייה בשיעורים.
מדיניות פרטיות והגדרות פרטיות:
הפרטים היחידים אשר נאספים על ידי האתר ומפיעליו, וזאת לצורך שימושי האתר ותפעולו, כמו גם מיקסום מירבי של חווית השימוש באתר ובתכניו, נועדו למטרות אלה ומטרות אלה בלבד. הפרטים האישיים או המידע האישי או פרטי הזיהוי שניתנים על ידך ומתקבלים בעת הרישום לאתר נועדו לצורך הבטחת יכולת התפעול של האתר ומתן השירותים המבוקשים על ידך
עם יצירת כרטיס אישי, הפרטים האישיים שיימסרו יישמרו על ידי האתר (שם מלא, שנת לידה, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים מלאה ועדכנית, מספר טלפון) , וכן המידע אודות השיעורים שכבר רכש. אלה יהיו שמורים באתר בלבד ויוצגו לבעל/ת הכרטיס האישי. יצירת כרטיס אישי מחייבת אישור של תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות של האתר. מסירת פרטים אלה מהווה תנאי לקבלת השירותים והגישה לתכנים באתר, ועל כן הנך מצהיר בזאת כי מלוא המידע האישי אשר נמסר באתר במסגרת ההרשמה ויצירת הכרטיס האישי נעשים מרצון חופשי, הסכמה צלולה ומודעת ובהתאם למלוא תנאי התקנון ותנאי השימוש באתר.
בעת יצירת כרטיס אישי או שימושים באתר, יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ובאישור תנאי השימוש הללו, הנך מאשר/ת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך ימנעו את האפשרות ליצור קשר עמך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לאתר ווידוא קבלת פרטים אלה. מסירת פרטים אשר אינם נכונים, מכל סיבה שהיא, תקנה לאתר או מפעיליו את כל הסמכויות לפעול בנושא מול מוסר הפרטים השגויים או כל מי שעומד מאחורי פעולה זו, והדבר ייחשב כהפרת תנאי התקנון.
ללא אישורם המפורט של התנאים, לא יתאפשר רישום ויצירת כרטיס אישי.
המידע האישי יישמר על ידי האתר והשימוש בו ייעשה אך ורק על פי הוראות הדין ו/או הוראות תקנון זה.
האתר יהיה רשאי לעשות שימושים פנימיים במידע ויימסר באתר לצורך שיפור השירותים הניתנים על ידו או באמצעים אחרים שאינם באתר, וכן ניתוח מידע הנוגע לשימושים באתר לרבות באשר לצפייה בשיעורים ובקורסים המועברים על ידו. כאמור, הדברים נעשים לצרכי סטטיסטיים ופילוח נתונים פנימיים, וככל שאלה ייעשו על ידי צדדים שלישיים, על אותם צדדים או עובדיהם או מי מטעמם ייאסר כל פעולה שאינה כרוכה בניתוח המידע לרבות שמירת המידע או העברתו לצדדים שלישיים אחרים או כל שימוש אחר שאינו מאושר בזאת.
האתר יהיה רשאי לשלוח לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידך, מעת לעת, דברי תוכן שיווקי ופרסומים אודות תכנים ופעילויות נוספות אשר נעשים או מועברים על ידי האתר ומפעיליו, וזאת בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ואישור התנאים מהווה הסכמה לקבלת חומרים אלה.
פרטי נתוני האשראי לרבות כרטיס האשראי ושאר נתונים, נשמרים לצורך הבטחת התשלומים על ידי החברה וחברת הסליקה חיצונית (חברת משולם ח.פ514011360.) ולא מועברים לשום גורם חיצוני אחר למעט היכן שקיימת דרישה על פי דין. התשלום בפועל מתבצע על ידי חברת סליקה חיצונית באמצעות עמוד חיצוני אשר אינו מסופק על ידי החברה. האתר אינו שומר פרטים אלה שנמסרו על ידי המשתמשים ואין לו גישה אליו. האחריות על תנאי פרטיות ואיסוף מידע ושמירתו כפי שמתבצעים באתר חברת הסליקה אינם באחריות האתר או מפעיליו ויש לבדוק תנאים אלה טרם ביצוע והשלמות העסקאות השונות. האחריות לשמירת נתונים אלה הינה של חברת הסליקה ולא תשמע כל טענה לאחריות כלשהיא מצד האתר או מפעיליו היכן שלא היה מעורב באופן ישיר בפעולת הסליקה האמורה.
האתר עושה ויעשה מאמצים רבים על מנת להגן על המידע הנמסר ושלמותו מפני גישה של צדדים שלישיים. איסופו ושמירתו נעשים תוך כדי שימוש באמצעי אבטחת מידע מקובלים לרבות שילוב של טכנולוגיות נהלי אבטחה ו-SSL, הכל על מנת למנוע דליפת מידע או העברתו או נגישותו לצדדים שאינם מורשים לכך, בין אם צדדים שלישיים ובין אם אחרים, הכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. האתר או מפעיליו לא יישאו באחריות כלשהיא, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע מהאתרים או כזה המצוי אצל האתר או מפעיליו וקשור אלייך.
לעיתים האתר עשוי להפנות לקישורים שונים לאתרי אינטרנט אחרים. האתר עושה מאמץ ניכר לוודא כי אתרים אלה זמינים בעת ההפנייה, אולם לאתר או מפעיליו אין כל ידיעה אודות מדיניות הפרטיות של אתרים אלה והאחריות לגלישה בהם היא על המשתמש בלבד. האתר אינו אחראי לתכנים אשר יופיעו באתרים נוספים אלה ו/או למדיניות או נהלי הפרטיות ו/או לתנאי השימוש ו/או לתאורים ולמוצרים המוצעים במסגרת אתרים אלה, לתכנים המופיעים בהם או לכל עניין וסוגיה הקשורים או נוביעם משימוש בהם.
המידע האישי הנמסר על ידך כפוף להוראות הדין ומדיניות הפרטיות הנקובה לעיל. האתר יימנע ככל האפשר ממסירת מידע כלשהו לצדדים שלישיים במודע, למעט היכן שהדבר נדרש לצורך השלמות עסקאות ומתן השירותים שנתבקשו או אם האתר או מפעיליו יהיו מחוייבים לכךעל פי צו שיפוטי או הוראת דין מפורשת של רשות מוסמכת, לרבות היכן שהאתר או מפעיליו עשויים לעמוד בפני אפשרות למעורבות ישירה או עקיפה במסגרת הליכים פליליים כלשהם (לרבות פליליים או אזרחיים), וזאת בגין פעולות שבוצעו באתר ו/או בכרטיס המשתמש או כאלה הקשורות לכך. לא תמסר הודעה המוקדמת או מאוחרת ביחס למסירת המידע היכן שיידרש ויימסר, אלא אם הדבר מתחייב על פי דין או צו שיפוטי.
האתר רשאי לחסום או למנוע שימושים באתר, לרבות הגבלה או מניעת גישה לכרטיס האישי, וזאת בהתאם לשיקול דעתו באחד או יותר מהמקרים הבאים:
אם בעת הרשמה ויצירת הכרטיס האישי נמסרו במכוון פרטים שאינם נכונים;
ככל שכרטיס האשראי בו נעשה שימוש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא באופן שעשוי להקשות או למנוע את גביית התשלומים וכן ככל שקיים חוב כספי לאתר וזה לא נפרע חרף חלוף המועד לביצוע ולתשלום חוב זה;
ככל שהתקבל דיווח על אי הלימה בין זהות בעל הכרטיס האישי וזהות בעל כרטיס האשראי באופן שעשוי לעורר חשד בנדון;
אם מסירת שם המשתמש והסיסמא תועבר לגורם שלישי בניגוד למתחייב על פי הסכם זה;
ככל שבוצע, במעשה או מחדל, כל הפרה של תנאי הסכם זה, לרבות פגיעה בצדדים שלישיים או משתמשים אחרים באתר או בשירותיו, ובכלל זה כל פעולה אשר עשויה למנוע או להגביל שימושים של משתמשים אחרים או נוספים לאתר ולתכניו;
ככל שיעלה חשד כי השימוש באתר או בשירותים הניתנים על ידיו, נעשו לביצוע מעשה בלתי חוקי על פי דין במדינת ישראל, או מעשה אשר עשוי ליצור עוולה נזיקית על פי דיני מדינת ישראל, בין אם באופן צופה פני עתיד ובין אם על מנת ביחס למעשה שנעשה בעבר, או כדי לסייע, לשדל, להקל או לאפשר מעשה כאמור;
האתר יהיה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות והוראות תקנון ותנאי שימוש אלה, בהתאם לשיקול דעתו של מפעיליו ומבלי שתהיה חובה לעדכן זאת מבעוד מועד. תוקף מועד ביצוע שינויים אלה הוא ממועד הטמעתם. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות העוסקות במידע שכבר נמסר, והיכן שעשויה להיות חובה מן הדין לעדכן זאת, תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט.
לכל סוגיה העולה מתנאי שימוש בתקנון זה ותנאי השימוש הנוגעים אליו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פרשנותם, אכיפתם או יישומם, תהיה לבתי המשפט במחוז תל אביב -יפו שבמדינת ישראל סמכות השיפוט המלאה, הייחודית והבלעדית לדון בנושאים אלה. הדין היחידי שיידון במקרים אלה הינו דין מדינת ישראל, וזה בלבד.